Odczyn gleby to jeden z najważniejszych parametrów, który razem z zasobnością gleby, warunkami klimatycznymi, poziomem nawożenia, żyznością i kulturą rolną stanowi o potencjale plonotwórczym gleby. Polskie gleby w większości pozbawione są związków wapnia poprzez swoje pochodzenie, intensywne opady, kwaśne deszcze, zanieczyszczenia gazowe atmosfery, chemizację i intensyfikację rolnictwa, oraz

Dotychczas z „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” mogli skorzystać rolnicy posiadający użytki rolne o powierzchni do 75 ha. Obecnie uruchomiono tą możliwość również dla większych gospodarstw. Osoby te mogą składać wniosek, jednak dofinansowanie do wapnowania dostaną jedynie do 75 ha swoich gruntów, w stawce do 100

Producenci tacy jak PROMYK AGRO mają obowiązek podać na opakowaniu lub w dokumentacji, odmianę nawozu wapniowego. Odmianę, do jakiej należy nawóz wapniowy można uzyskać w Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych. Po badaniach próbki towaru w laboratorium, informacja będzie zawarta w ateście wydanym przez tę instytucję. Każdy rolnik, który kupuje wapno ma prawo żądać od producenta lub dystrybutora dokumentów potwierdzających przynależenie nawozu do danej

Dostarczanie roślinom składników pokarmowych w postaci nawozów mineralnych jest jednych z głównych czynników plonotwórczych. Czasami zdarza się, że pomimo wniesienia odpowiedniej puli pierwiastków ich efektywność działania mierzona wartością uzyskanego plonu nie jest zadowalająca. Słabsze działanie nawozów ujawnia się zazwyczaj w latach o niekorzystnym rozkładzie opadów czy w niewłaściwej agrotechnice